Özel Eğitim Yüksek lisans programı ile mezunlarının aşağıda belirtilen somut düşünsel ve davranışsal yeterliliklere sahip olmaları amaçlanmaktadır;

» Özel Eğitim bilim dalı yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, bilimsel uygulamaları, özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde derinleşebilme.

» Özel Eğitim alanındaki yeni bilgilere ulaşabilme, bilgileri sistematik bir biçimde düzenleyebilme ve yeni bilgiler üretebilme.

» Özel Eğitim alanına yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme.

» Özel Eğitim alanında ileri sürülmüş yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

» Özel Eğitim alanındaki bir sorunu çözmeye yönelik özgün araştırma yaparak bilime katkıda bulunabilme.

» Özel Eğitim alanında özgün ve disiplinler arası çalışmaları bağımsız ya da bir takım üyesi olarak gerçekleştirebilme ve gerektiğinde çalışmalara liderlik edebilme.

» Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, yöntem ve modeller geliştirebilme.

» Öğretim süreçlerinde bilginin üretim ve paylaşımında etik kurallara uygun davranabilme.

» Özel Eğitim alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini geliştirebilme ve uygulayabilme.

» Özel Eğitim alanıyla ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel iletişim kurabilme.

• Zihin Engelliler Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Üstün Zekâlılar Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği Görme Engelliler Öğretmenliği Lisans mezunu olmak.
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Yüksek Lisans

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu – Dersin Adı (Teorik-Uygulama-AKTS)

Eğitimde Araştırma Yöntemleri  (3-0-3)

Bu ders kapsamında; bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreci, bilimsel araştırma paradigmaları, araştırma yöntemlerini değerlendirmek, araştırma etiği, nicel araştırmaların teoriği ve pratiği, nicel araştırma teknikleri konusunda kuramsal ve kavramsal bilginin anlaşılması, bir araştırma önerisi geliştirme, geliştirilen bir öneriyi uygulama, yorumlama, ileri araştırma tasarım teknikleri ve ilgili istatistikler ve raporlaştırmaya yönelik konular ele alınacaktır.

Seçmeli Dersler

Dersin Kodu – Dersin Adı (Teorik-Uygulama-AKTS)

Tek Denekli Araştırma Yöntemleri (3-0-3)

Bilimsel araştırma ve öğrenme süreçleri; ölçme ve değerlendirme kavramları; uygulamalı davranış analizi ilkeleri; geçerlik ve güvenirlik kavramları; tek denekli araştırmaların özellikleri; tek denekli araştırmalarda verilerin görsel analizi; ABAB modeli; çoklu başlama modeli; çoklu yoklama modeli; karşılaştırmalı tek denekli araştırma modelleri;  dönüşümlü uygulamalar modeli; uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli ve paralel uygulamalar modeli.

 Nitel Araştırma Yöntemleri  (3-0-3)

Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri; nitel araştırma yöntemindeki belli başlı desenlerin temel özellikleri; temel veri toplama teknikleri; belirlenen bir konuya uygun nitel veri toplayabilme; nitel araştırmalarda elde edilen verilerin özelliklerine uygun veri analizi tekniği belirleme; nitel araştırma yöntemiyle yapılmış araştırmaların raporlaştırılması.

Sosyal Etkileşim Becerilerinin Öğretimi (3-0-3)

Sosyal duygusal gelişim; sosyal yeterlik, sosyal beceri ve sosyal etkileşim kavramları;  sosyal öğrenme kuramı; yetersizliği olan bireylerin sosyal duygusal özellikleri; özel gereksinimli çocuklarda ebeveyn çocuk etkileşimleri ve akran ilişkilerinin incelenmesi; erken çocukluk döneminde sosyal etkileşim becerilerin değerlendirilmesi, sosyal beceri öğretim yöntemleri; okul çağı çocuklarında sosyal becerilerin kazandırılması, yetersizliği olan bireylere sosyal etkileşim becerilerini kazandırmaya yönelik ilgili araştırmaların incelenmesi.

Erken Çocuklukta Oyun Becerilerinin Öğretimi (3-0-3)

Oyunun gelişimsel aşamaları; özel gereksinimli çocukların sergiledikleri oyun özellikleri; oyun temelli değerlendirme yaklaşımları; oyun aracılığıyla gelişimsel alanları destekleme;  özel gereksinimli bireylere yönelik oyun uyarlamaları; oyun becerilerinin kazandırılmasında ortam ve materyal uyarlamaları; oyunun özel eğitimde etkili kullanımına yönelik araştırma sonuçlarının incelenmesi.

Zihin Kuramı (3-0-3)

Zihin Kuramı tanımı, temel kavramlar;  Zihin Kuramı işlemleri; Zihin Kuramı ile sosyal yeterlik ilişkisi; Zihin Kuramı ile ortak dikkat ve sembolik oyun gelişimi ilişkisi; Zihin Kuramı becerilerinin değerlendirilmesi; Zihin Kuramı becerilerini destekleme; sosyal öyküler aracılığıyla Zihin Kuramının gelişimi; yetersizliği olan bireylerde zihin kuramı ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi.

Özel Eğitimde Destekleyici Teknolojilerin Kullanımı (3-0-3)

Yetersizliği olan bireylere yönelik destek sistemleri; teknolojik destek araç gereçleri; teknolojik olmayan destekleyiciler; özel gereksinimli bireylere yönelik tasarlanan bilgisayarlar ve bilgisayar programları; yazılımlar, yapay zeka ve navigasyon sistemleri; destekleyici teknolojilerin eğitim ortamlarında kullanımı; günlük hayatta desteklerin kullanımı; destekleyici teknolojilerin bakımı ve sürdürülmesi; güncel araştırmaların incelenmesi.

İşlevsel Akademik Becerilerin Öğretimi (3-0-3)

İşlevsel akademik becerilerin kapsamı; akademik becerilerin içeriğinin incelenmesi: türkçe içeriği, matematik içeriği, fen bilgisi içeriği, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler içeriği;  işlevsel akademik becerilerin belirlenmesi; öğretilecek işlevsel akademik becerilerin seçilmesi; içeriğin analizi: kavram analizi ve beceri analizi: türkçe içeriğindeki becerilerin analizi, matematik içeriğindeki becerilerin analizi, fen bilgisi içeriğindeki becerilerin analizi, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler içeriğindeki becerilerin analizi; performans belirleme ve öğretim amacı saptama; işlevsel akademik becerilerin öğretiminde kullanılan öğretim stratejileri; işlevsel akademik becerilerin öğretiminde kullanılacak araçlar; işlevsel akademik becerilere yönelik öğretim planı hazırlama.

Sözel Davranış Kuramı (3-0-3)

 Sözel davranış analizi ve sözel gelişim; sözel edinimleri öğrenme ve sözel gelişim: tanımlama ve gelişim; dinlemeyi öğrenme: dinleyicinin sözel gelişimin repertuarı; yeni konuşmaya başlayanlarda öğretilen temel beceriler: eko, istek bildirme, isimlendirme; ileri düzey konuşma becerileri kazandırma; okuma ve yazma; sözel gelişim becerilerini belirleme

Alternatif Destekleyici İletişim Yöntem ve Teknolojileri  (2-0-2)

İnsanlar arası iletişim ve etkileşime ilişkin temel terimler, kavramlar ve bilgiler. ADİS çerçevesinde sinyal-sembol-kanal kavramları; göstergenin tanımı ve insanlar arası kasıtlı etkileşimdeki rolü, gösterge türleri ve tanımları; destekleyici sistemler ile alternatif sistemlerin tanımlanması; ADİS’in temel özellikleri, ADİS değerlendirmesi, ADİS müdahalesi, gelişimsel yetersizliği olan bireyler için ADİS,  edinilmiş yetersizliği olan bireyler için ADİS kullanımı.

İşlevsel İletişim Öğretimi  (2-0-2)

Doğal öğretim; öğretim fırsatları yaratma; yardım/ipucu sunma teknikleri; fırsat öğretimi; temel sohbet becerileri; sıra alma becerileri; öğretici konuşma; ödüllendirme; öğretici sorular;dili genişletme; yönlendirici dil.

Özel Eğitimde Yerinde Uygulama (1-3-3)

Özel gerekesinimli bireylerin gelişim alanlarının değerlendirilmesi; BEP hazırlama; davranış değiştirme programının hazırlanması ve uygulanması;  sosyal beceri öğretim programının hazırlanması ve uygulanması; kavram öğretim programını programının hazırlanması ve uygulanması; beceri öğretim programını programının hazırlanması ve uygulanması; öğretimin değerlendirilmesi; öğretim amaçlarına uygun materyal hazırlama ve ortam düzenlemesi; yapılan uygulamaların raporlaştırılması.

Yetersizliği Olan Öğrencilerin Kendini Yönetme ve Çalışma Becerilerinin Kazandırılması (3-0-3)

Hafif ve ağır düzeyde yetersizliği olan öğrencilere okulda ve ev ortamında kendini yönetme becerilerinin kazandırılması. Amaçları belirleme, kendine öğretim, kendini gözlemleme, kendini pekiştirme, kendini değerlendirme, problem çözme, seçim yapma, ders çalışma stratejileri, dikkat süresini artırma, gününü düzenleme, not tutma, özet çıkarma, sınava hazırlanma, sınav olma.

Yetersizliği Olan Öğrencilerin Akademik Becerilerinin Kazandırılmasında Kanıt Temelli Uygulamalar (3-0-3)

Kanıt temelli uygulama nedir, meta analiz nedir, okuma, okuma akıcılığı  ve okuduğunu anlama öğretiminde kanıt temelli uygulamalar, okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrasında kullanılan uygulamalar, grafik düzenleyiciler, hatırlatıcılar, bilişsel strateji öğretimi, doğrudan öğretim, kavram ve matematik becerilerinin öğretimi.

Özel Gereksinimli Çocukların Aileleriyle Çalışma (3-0-3)

Aile Katılımı: dünü, bügun ve gelecekteki eğilimler; aile özellikleri; aile dinamikleri, tepkileri; aile gereksinimleri ve değerlendirilmesi; ailelere sağlanabilecek destekler, duygusal destek, kardeşlere ve aile büyüklerine destek (dedeler, neneler), stresle başa çıkma yolları; ailelerle iletişim; aile eğitimi yaklaşımları aile eğitimi programları; ailelerle birlikte çalışma ve işbirlikçi öğretim uygulamaları; etkili okul aile işbirliği; ev merkezli programlar; aile eğitimi programları; olumlu davranış desteği; geçiş dönemi ve yetişkinlikte ailelerle çalışma; ailelere yönelik değerlendirme araçları; aile eğitimi programlarının uygulanmasında etik konular.

Erken Çocuklukta Erken Müdahale Yaklaşımları (3-0-3)

Erken müdahale ve erken eğitim hizmetleri; erken çocuklukta özel eğitim sunma modelleri. eve, kuruma ve ev/kuruma dayalı hizmetler; erken çocukluk özel eğitim modellerinin ilkeleri ve etkililiği; ev ziyaretleri: önemi, ilkeler ve uygulamalar; erken çocuklukta erken müdahale program çeşitleri; gelişim alanlarna yönelik becerileri değerlendirme ve öğretim programı hazırlama;erken müdahalede işbirliği ve ekip yaklaşımı.

Okulöncesi Düzeyde Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Etkileşim Temelli Öğretim Uygulamaları (3-0-3)

Doğal ortamda kullanılan öğretim tekniklerinin (naturalistic instruction techniques) temel özellikleri; etkinlik temelli öğretim (activity based intervention); tek basamaklı ya da zincirleme davranışlar için etkinlik temelli öğretim programları; ilgili araştırmaların incelenmesi.

Erken Çocuklukta Özel Eğitimde Değerlendirme (2-2-3)

Erken tarama ve tanılamanın önemi; değerlendirmeye ilişkin teorik yaklaşımlar: gelişimsel, davranışsal, bilişsel ve ekolojik yaklaşım; erken çocukluk döneminde tarama, tanılama. programlama amaçlı değerlendirme (0-3 yaş); standart ve alternatif değerlendirme yaklaşımları ve araçları; erken çocukluk döneminde tarama, tanılama. programlama amaçlı değerlendirme (3-6 yaş); standart ve alternatif değerlendirme yaklaşımları ve araçları; bireysel aile hizmet planı-BAHP (0-3 yaş) ve bireysel eğitim planı (bep) geliştirme (3-6 yaş); geçiş süreci ve planlanması.

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar (3-0-3)

Erken çocuklukta bilimsel dayanaklı uygulamaların etkililiği; gelişimsel gerilik gösteren ya da risk grubunda olan çocuklar için erken eğitim uygulamaları; etkili önleyici programlar;  bilimsel dayanaklı uygulamalarda bilimsel araştırma süreçleri; bilimsel dayanaklı uygulamalarda yer alan gelişim alanlarının değerlendirilmesi, okula hazırlık için etkili geçiş uygulama örnekleri, başarıyı değerlendirme, ev-merkezli uygulamalar, okul dönemi hizmetleri, okul dışı hizmetler. Uluslararası ve ulusal alanyazında erken çocuklukta özel eğitim uygulamalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi; erken çocukluk özel eğitim alanının geleceğine yönelik öngörüler.

Orta ve İleri Derecede Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Öğretimin Düzenlenmesi  (3-0-3)

Orta ve ileri derecede yetersizliği bulunan çocukların tıbbi ve eğitsel tanılanma süreci, gelişim alanlarının eğitsel değerlendirilmesi, orta ve ileri derecede yetersizliği bulunan çocuklara yönelik erken müdahale uygulamaları; Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı BAHP hazırlama, orta ve ileri derecede yetersizliği bulunan olan bireylerde eğitim sunma modelleri ve öğretim yaklaşımları; akademik ve akademik olmayan becerilerin kazandırılması; eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında uzman ve destek personelin rolü; özel eğitim sürecinde aile katılımı.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Bilimsel Dayanaklı Etkili Uygulamalar (3-0-3)

 Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde eğitim ve müdahale programlarının standartları: kanıta-dayanaklı uygulamalar, deneysel olarak desteklenen uygulamalar, umut vaat eden uygulamalar; son gelişmeler; otizmde erken yoğun davranışsal destek;  etkili eğitsel programlarının temel yapı taşları; genellenebilir davranış değişikliği; öğretim yöntemleri: ayrık denemelerle öğretim, etkinlik çizelgeleri ve diğer görsel destek sistemleri, fırsat öğretimi, replikli öğretim, bekleme süreli öğretim, video model ile öğretim, şekil verme, ipucu sunma ve ipucunu geri çekme, uyaran uyarlamalarıyla öğretim; zorlayıcı davranışları azaltmak için olumlu pekiştirme kullanma.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukları Yetişkinliğe Hazırlama (3-0-3)

 Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için okul programından yetişkinliğe geçiş süreci;  olumlu davranışsal destek; eğitim ve geçişi planlama; bütünleştirme yoluyla uzun dönemli geçiş hedefleri belirleme; sınıftan toplumsal ortamlara geçişi planlama; yetişkin hizmetleri; iş ortamına entegre sürecini planlama; kırıtik yaşam becerileri;  toplumsal ortamlarda yaşamı kolaylaştıracak süreç yönetimi.

Teoriden Pratiğe Uygulamalı Davranış Analiz, (3-0-3)

Temel prensipler ve kavramlar: tepkisel koşullanma, edimsel öğrenme, pekiştirme tarifeleri, uyaran kontrolü ve genelleme; ölçme, desenleme ve metodolojik durumlar: tanımlama ve ölçme, tek denekli deneysel desenler; davranışsal değerlendirme: olumlu pekiştirmenin etkisini belirleme ve artırma, problem davranışların davranışsal değerlendirilmesinde işlevsel ve yapılandırılmış yaklaşımlar, dolaylı davranışsal değerlendirme, doğrudan gözlem, işlevsel değerlendirme; davranış artırma uygulamaları: ayrımlı pekiştirme, karmaşık davranış repertuarı oluşturma, sözel davranış kazandırma, personel eğitimi ve yönetimi; davranış azaltma uygulamaları: uyaran uyarlamaları kullanma, sönme, pekiştirme, ceza, dönüştürülebilir sembol sistemi.

Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Geliştirilen Modeller  (3-0-3)

Özel Yetenekli öğrencilerin eğitimi için geliştirilen modeller; Abraham J. Tannenbaum “zenginleştirilmiş matriks model”, John Feldhusen ve Ann Robinson’un “Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekliler için Purdue Orta Okul Modeli”, Renzulli ve Sally’nin geliştirdiği  “Üçlü Zenginleştirme Modeli, Mary Meeker tarafından geliştirilen Üstün Zekâlıların Eğitimi İçin Zihin Yapısı “Zy” Sistemi, Kaplan’ın “Izgara Modeli”, Clark’ın Bütünleştirici Eğitim Modeli, Sternberg’in Üçlü Saçayağı Modeli, Maker’ın DISCOVER modeli.                                                                              

 Zeka, Üstün Zeka ve Yaratıcılık Kuramları  (3-0-3)

Zeka konusunu çalışan öncüler: Galton, Binet, Spearman, Terman. Prototip zeka testleri, zeka testlerinin gelişim süreci; zeka tanımları ve kuramları (Knowns and Unknowns); zeka artışı, zeka testleri; üstün zekanın kalıtımı ve gelişimi. Emergenik Kalıtım ve Epigenetik Gelişim Kuramı (Simonton); üstün zeka kriterleri; Beşgen Kuram (Sternberg & Zhang), üstün zekalıların özellikleri; üstün zekanın/üstün yeteneğin kategoriksel ve hiyerarşik doğası (Tannenbaum); üstün zekalı öğrencilerin tanılanması; tanılamada sorunlar; yaratıcılık ve üstün zeka; Türk kültürü’nde üstün zeka ve yaratıcılık.

Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Farklılaştırma (3-0-3)

Üstün zekâlılar için müfredatın farklılaştırılmasının anlamı; prensipleri; üstün zekâlı öğrencilerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak farklılaştırmanın sağlanması, farklılaştırmaya rehberlik eden öğrenci özellikleri: hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili; hazır bulunuşluğa göre farklılaştırılmış bir dersin plânlanması; içerik, süreç ve ürünü farklılaştırmak için hazır bulunuşluğun kullanılması, ilgiye dayalı olarak farklılaştırılmış bir dersin plânlanması?ilgiye dayalı farklılaştırmayı destekleyen stratejiler, öğrenme profiline göre farklılaştırılmış bir dersin plânlanması; öğrenme profiline dayalı farklılaştırmayı destekleyen stratejiler, içerik, süreç ve ürünü farklılaştırmak üzere Öğrenme Profillerinin kullanılması, içeriğin farklılaştırılması, sürecin farklılaştırılması, ürünün farklılaştırılması, öğrencinin değerlendirilmesi.

 Eleştirel Düşünme Becerileri  (3-0-3)
Düşünme nedir, basit düzeyli düşünme, karmaşık düzeyli düşünme: eleştirel düşünme (tümevarım düşünme becerileri, tümdengelim düşünme becerileri, değerlendirici düşünme becerileri) yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme ve metabiliş, düşünce becerilerini geliştirici teknik ve programların tanıtılması ve üniteler işlenirken bunların kullanılmasına ilişkin çalışmaların yaptırılması: Akıl Haritası, De Bono’nun 6 Düşünme Şapka Tekniği, Gardner’ın Çoklu Zekâ Modeli vb.

Okuma Güçlükleri ve Düzeltme Yöntemleri  (3-0-3)

Okuduğunu anlama ve okuma eğitimi; okuduğunu anlamayı geliştiren öğretim yöntemleri;  okuma problemi olan çocuklarda okuduğunu anlamaya yönelik müdahale yöntemleri ve programları; okuduğunu anlamaya yönelik bilimsel araştırmalar; Okumada temel kavramlar; akıcı okuma ve okuduğunu anlama; akıcı okumayı geliştiren öğretim yöntemleri; okuma problemi olan çocuklarda akıcı okuma problemleri; akıcı okumaya yönelik müdahale yöntemleri ve programları; akıcı okumaya yönelik bilimsel araştırmalar.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Dersin Kodu – Dersin Adı (Teorik-Uygulama-AKTS)

Özel Eğitim (2-0-2)

Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Dünya’da ve Türkiye’de özel eğitim uygulamaları.

Eğitim Psikolojisi (3-0-3)

Eğitim-psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri ( bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

Erken Çocuklukta Özel Eğitim (3-0-3)

Gelişimsel gerilik kavramı ve gelişimsel geriliği olan çocuklar, erken çocuklukta özel eğitimin tanımı, önemi, kuramsal yaklaşımları, tarihsel gelişimi, yasalarda erken çocuklukta özel eğitim, erken çocuklukta özel eğitimde rol oynayan uzmanlar ve destek personel, erken çocuklukta özel eğitime aile katılımı, erken çocukluk döneminde tarama, tanılama, programlama amaçlı değerlendirme, standart ve alternatif değerlendirme yaklaşımları ve araçları, erken çocukluk döneminde programa dayalı değerlendirme, standart ve alternatif yaklaşımlar. Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı-BAHP, geçiş süreci, eğitim sunma modelleri ve öğretim yaklaşımları, küçük adımlar erken eğitim programı.

Uygulamalı Davranış Analizi  (3-0-3)

Uygulamalı davranış analizinin temelleri, tarihçesi, tanımı, ilkeleri ve önemi. Hedef davranış belirleme, tanımlama, ölçme ve kaydetme. Hedef davranışa ilişkin toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi. Öğretime karar vermek için verilerin kullanımı. Davranış artırma ilkeleri ve işlem süreçleri, pekiştireç çeşitleri ve kullanımı, sembol pekiştirme, yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri, davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri, ayrımlı pekiştirme, sönme, tepkinin bedeli.

Özel Eğitimde Değerlendirme  (3-0-3)

Özel eğitimde ölçme ve değerlendirme kavramları, özel eğitimde değerlendirmenin amaçları, eğitsel ve tıbbi değerlendirme yaklaşımları, Türkiye’de ve ileri ülkelerde eğitsel ve davranışsal değerlendirme uygulamaları, eğitsel değerlendirmenin basamakları, formal ve informal değerlendirme teknikleri, tek basamaklı ve zincirleme davranışların ölçümünde ve kayıt edilmesinde kullanılabilecek teknikler, değerlendirme verilerini yorumlama, raporlaştırma ve eğitimde kullanma, bireyselleştirilmiş eğitim programının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu (3-0-3)

Temel kavramlar; zihin yetersizliği olan bireyler; otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası;tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; zihin yetersizliği olan bireye, OSB olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destek ve yasal haklar.

Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planları  (2-0-2)

Bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP); BEP’in öğeleri; BEP’in yasal dayanakları; BEP ve okul programları (okulöncesi, okul programları); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi; öğretim amaçlarını ve öğretim basamaklarını oluşturma ve sıralama; öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme; tüm hizmet planları; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri; geçiş planları: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden-kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Özel Eğitimde Bütünleştirme (2-0-2)

Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları: birlikte ve ayrı eğitim. bütünleştirmenin tanımı, en az kısıtlayıcı eğitim ortamı kavramı, tarihçesi, yasal dayanakları ve türleri; destekleyici özel eğitim hizmetleri: danışmanlık, sınıf-içi destek ve kaynak oda; bütünleştirmede işbirliği, tanımı, önemi ve türleri; Türkiye’de bütünleştirme süreci: geçmişten günümüze bütünleştirme; Türkiye’de özel eğitim ile ilgili yasal düzenlemelerde bütünleştirme; bütünleştirmenin başarısını etkileyen etmenler, bütünleştirme ile ilgili araştırmalar.

Özel Eğitimde Aile Eğitimi  (3-0-3)

Aile kavramı; aile sistem kuramları; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kurumsal ve yasal dayanakları; yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar; ailelerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim sürecine katılımı; öğrencinin değerlendirilmesi; bireyselleştirilmiş aile eğitim planı (BAHP), bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) ve geçiş planlarına ailelerin katılımı; ailelere öğretme becerileri kazandırma; kurum, ev ve kurum-ev merkezli aile eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek  (2-0-2)

Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler; özel yetenekli bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenleri: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destek ve yasal haklar.


Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 120 AKTS  den az olmamak koşulu ile en az 10 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencilerin mezun oldukları alana bağlı olarak, bilimsel hazırlığı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.